د ویډیو زده کړه او سرچینې

تر نن پورې پاتې شئ !
خپل ځان سره وګؤل

زده کړه

خپل حقوق وپېژنئ

خپل حقوق وپېژنئ

https://youtu.be/_pf3IjcM31o Hear from Colorado Immigrant Rights Coalition about your rights, responsibilities, and important resources when interacting with ICE or law enforcement.

د کار په ځای کې تنوع : د کارد خاوندانو لپاره د DACA مسلکی انډول په کار کولو کې ندې

د کار په ځای کې تنوع : د کارد خاوندانو لپاره د DACA مسلکی انډول په کار کولو کې ندې

د مهاجرو د خدماتو د پروګرام او د کلرادو د مهاجرو د حقوقو ائتلاف څخه د ډی ای سی ای د اخیستونکی د ګمارنې او ستاسو په سازمان یا شرکت کې د تنوع په پام کې نیولو پر مهال د وړاندیزونو او وړاندیزونو په اړه واورئ.

په علاقه باندې یې ووهئ